فردوسی و آژی‌دهاک
1391/3/19
 در نیمه شبانگاه بهمن روز از بهمن ماه سال ۴۰٨، شب سده، فردوسی فرزانه، در آستانه‌ی هشتادسالگی، تکیده و خسته، در اتاقی کوچک و محقر، کنار آتشدانی که در آن آتش شعله‌ور سده اخگر می‌افشاند، نشسته بود، و با بانگی خوش اگرچه لرزان بیتهایی را که تازه به ذهنش رسیده بود، ترنم می‌کرد...

صفحات: |1| |2|
نقل آثار این وبسایت تنها به صورت لینک مستقیم مجاز است. / طراحی و اجرا: طراحی سایت وبنا